Lenovo - Yoga
Commercial

Director: Sergey Chebotarenko
DOP: Dmitriy Yashenkov
Music: Eugene Filatov
Client: Lenovo Ukraine
Line Producers: Nadin Iskyandarova, Irmas Yashenkova
Actor: Nikita Vakuluk
Editor: Sergey Vilchinskiy
Focus Puller: Konovalsky Ura
Gaffer: Timofey Gerashenko
Electric: Aleksandr Iskyandarov
Grip: Anushshiravan Ahtarniya
Lighter: Vyacheslav Gechishkin
Dolly: Aleksandr Chekan, Aleksey Gert, Anatoliy Zubkov
Casting Director: Stacy Syvash
Compositors: Yuri Nemets, Daniil Shelkaev
Copywriter: Tanya Savelieva
Style: Dmitriy Bondar
Makeup: Tatyana Lyashko
Designer: Igor Saveliev
Voice Actor: Dmitry Lavrov
Colorist: Dmitry Vasylenko

Back
Play Project